Plačilo vrtca

Obrazci za plačilo oskrbnine

Ceno programov sprejema in objavlja Občina Škofja Loka.

Cena programov ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Starši plačajo največ 77 % cene programa, ker 23 % k ceni prispevajo občine vsem staršem otrok.

Če starši vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca (na pristojnem centru za socialno delo), je njihov prispevek k ceni programa lahko tudi nižji, v skladu z izdano odločbo. V tem primeru lahko starši plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % cene. Z odločbo centra za socialno delo pa so lahko plačila tudi oproščeni.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi) od 2,80 EUR naprej.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Upravo Vrtca Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 15 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.


Plačilo vrtca – cenik

Cenik programov predšolske vzgoje (cena velja od 01. 11. 2023 dalje):

  1. starostno obdobje; oddelki od 1 do 3 leta 617,31 EUR
  2. starostno obdobje; oddelki od 3 do 6 leta 455,03 EUR
  3. Kombinirani oddelek 486,79 EUR
  4. Oddelek 3-4 leta 486,79 EUR
  5. Razvojni oddelek 1.012,14 EUR
    Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok. Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa, kot velja za druge, enako stare otroke.


Višina plačila vrtca

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na upravi Vrtca Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 15 dni po opravljenem zdravljenju s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

dohodkovni razredpovprečni mesečni dohodek na osebo
(povprečni mesečni dohodek na osebo – v EUR)
plačilo staršev
(plačilo starše v % od cene programa)
1do 230,76 EUR0%
2od 230,77 do 384,61 EUR10%
3od 384,62 do 461,54 EUR20%
4od 461,55 do 538,46 EUR30%
5od 538,47 do 679,51 EUR35%
6od 679,52 do 820,51 EUR43%
7od 820,52 EUR do 1.051,31 EUR53%
8od 1.051,32 EUR do 1.269,24 EUR66%
9od 1.269,25 EUR77%

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Vrtec je brezplačen za drugega otroka, v kolikor je v vrtec hkrati vključen tudi njegov starejši sorojenec. Prav tako je vrtec brezplačen za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ne glede na to ali so v vrtec vključeni njegovi sorojenci.
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je potrebno oddati za vsakega otroka, ki se vključuje v vrtec.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.


Novost od 1. decembra 2018 dalje:

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Upoštevaje poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebna pisna najava, na obrazcu vrtca, najmanj 15 dni prej.