Informacije

Vrtec Škofja Loka vloge za vpis otroka sprejema preko celega leta. Otroke sprejemamo v primeru, da so na razpolago ustrezna prosta mesta.

V nasprotnem primeru se vodi evidenca čakajočih na vstop, glede na število točk (Kriteriji zastavljeni v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, Ur. L. RS, št. 14/11) in letnik rojstva otroka.

Enkrat letno vrtec razpiše redni vpis z možnostjo vstopa 1. septembra v tekočem letu. Prednost pri vstopu v vrtec s 1. 9. imajo tisti, ki so vpisnico oddali v razpisanem roku.

V vrtec sprejemamo otroke, ki 1. 9. dopolnijo enajst mesecev oz. se takrat staršem zaključi dopust za varstvo in nego otroka.


Vpis za šolsko leto 2024/2025

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe:

  • dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke stare od 11 mesecev do 6 let)
  • prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.

Vpis v Vrtec Škofja Loka bo potekal od 4. 3. do 8. 3. 2024 v Vrtcu Škofja Loka, v enoti KAMNITNIK, Partizanska cesta 1e v naslednjih terminih:

ponedeljek, 4. 3. od 8.00 – 12.00 in
od 13.00 – 15.00
torek, 5. 3. od 8.00 – 12.00 in
od 13.00 – 15.00
sreda, 6. 3.od 8.00 – 12.00 in
od 13.00 – 18.00
četrtek, 7. 3.od 8.00 – 12.00 in
od 13.00 – 15.00
petek, 8. 3.od 8.00 – 12.00

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2024 dalje.

Otrok, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.

Vloge, ki so na čakalnem seznamu, za novo šolsko leto niso več veljavne, zato vas ponovno vabimo k vpisu.

Vpisnica bo v zadnjem tednu februarja dostopna na spletni strani vrtca »www.vrtec-skofjaloka.si«, v času vpisa jo lahko dobite tudi v vrtcu.

VLJUDNO VABLJENI!

Več informacij

V primeru, da želite otroka, ki je že vključen v vrtec Škofja Loka, premestiti v drugo enoto, morate najkasneje do 8. 3. 2024 oddati pisno vlogo za premestitev. Obrazce lahko oddate v enoti, kjer imate že vključenega otroka. Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom. Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. Starši boste o možnosti pravočasno pisno obveščeni.

Najkasneje na individualnem pogovoru s strokovnima delavkama (konec avgusta) je potrebno oddati zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in opravljenih cepljenjih.

V skladu z 51. a členom Zakona o nalezljivih boleznih mora biti iz zdravniškega potrdila pediatra razvidno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam oziroma ali zaradi medicinskih razlogov ni bil cepljen in za to obstaja odločba o opustitvi cepljenja.
V vrtec se lahko vključi tudi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja in zanj se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

V primeru, da otroka želite iz vrtca izpisati, morate to storiti petnajst dni pred želenim izstopom, na posebnem obrazcu: izpisnica za tekoče leto 2023/2024.

Starši, katerih otroci gredo z novim šolskim letom v šolo, morate ravno tako oddati izpisnico.

Otroke tekom šolskega leta sprejemamo v primeru prostih mest.


Koristne povezave:


Kriteriji za vpis

KriterijŠtevilo točk
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka.30
2. Oba starša sta zaposlena oz. je zaposlen en starš v primeru enostarševske družine.
Oba starša sta študenta ali dijaka oz. je v primeru enostarševske družine en starš študent ali dijak.
Eden od staršev je zaposlen, drugi je študent ali dijak.
 
Obvezna priloga: potrdilo o vpisu za status študenta ali dijaka.
15
3. Eden od staršev je zaposlen oz. je študent ali dijak, drugi pa je:
– aktivni iskalec zaposlitve ali
– uveljavlja pravico do materinskega oz. starševskega dopusta in ob tem ni zaposlen.
V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do materinskega oz. starševskega dopusta in ob tem ni zaposlen.
 
Obvezna priloga: potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje za aktivne iskalce zaposlitve ali odločba Centra za socialno delo o materinskem oz. starševskem dopustu.
10
4. Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije (primer: dlje trajajoča bolezen ali invalidnost v družini, posebne socialne razmere). Starši dokazujejo razloge s potrdili ustreznih institucij.10
5. Otrok je bil v času rednega vpisnega roka v preteklem šolskem letu vpisan v vrtec in je bil uvrščen na čakalni seznam, pa v vrtec ni bil sprejet.
(8 točk se ne dodeli v primeru, da so starši že ponujeno prosto mesto zavrnili)
8
6.  Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok.5
7.  Družina ima več vzdrževanih otrok:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka
6
5
4
8. Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo.5