Zgodnja obravnava

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, določi se dodatna strokovna pomoč, pomoč tretje osebe v oddelku ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij. Vrtec Š kofja Loka pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči sodeluje z zunanjimi mobilnimi izvajalci (OŠ Jela Janežiča, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana).

Dodatna strokovna pomoč

V branje in spremljanje priporočamo tudi naslednjo spletno stran: ZDAJ.NET.


Postopek celostne zgodnje obravnave

Postopek zgodnje obravnave za otroka se začne z obiskom staršev pri izbranemu pediatru.

Svetovalna storitev

Otrokom, ki so usmerjeni še po starem ZUOPP je bila dodeljena tudi ena ura svetovalnih storitev. Te ure niso namenjene neposrednemu delu z otrokom, temveč gre za delo članov strokovne skupine: priprava in spremljanje programa, posvetovanje med člani strokovne skupine, pogovorne ure in svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Skip to content