Sklad vrtca

Sklad vrtca Š kofja Loka je leta 2006 ustanovil Svet vrtca.

Sklad ima svoja pravila, upravni odbor in predsednika sklada.

Namen sklada je pomoč socialno šibkim otrokom in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda varstva in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem, pa starše otrok o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso redni programi in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju vzgojno izobraževalnih programov, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

Prispevke za sklad vrtca lahko nakažete na poslovni račun vrtca:

Vrtec Š kofja Loka, Partizanska cesta 1e, 4220 Š kofja Loka

Namen nakazila: Prispevek za sklad vrtca

Š tevilka računa: SI56 013226030642018

V kolikor želite prispevati v sklad vrtca na podlagi donatorske pogodbe, vas prosimo, da se obrnete na poslovno sekretarko vrtca po e-pošti vrtec.s-loka@vrtec-skofjaloka.si ali telefonu
04 51 22 465.

Zbrana sredstva se porabijo po sklepu upravnega odbora Sklada in skladno z Zakonom o javnih naročilih.

Za vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

Sklad Vrtca Š kofja Loka

Š tevilka TR: 01322-6030642018 sklic 00292100

Velikost fonta