Prednostne naloge

OTROK V SREDIŠ ČU – PODPORNA VLOGA ODRASLEGA PRI SPONTANI IGRI

Vloga odraslega v interakciji z otrokom je zelo pomembna. Otroci se najbolje učijo takrat, ko jim odrasli pomagamo, da se sami dokopljejo do novih spoznanj in jim pri tem nudimo primerno učno okolje, v katerem otroci in odrasli sodelujejo, se učijo drug od drugega.

V letošnjem šolskem letu v ospredje postavljamo področje spontane igre otrok, preko katere otroci spoznavajo lastne interese, prepoznavajo miselne probleme, si sami zastavijo cilje, sprejemajo odločitve, predvidevajo posledice, preizkušajo rešitve na različne načine ter ocenjujejo in preverjajo njihovo učinkovitost. Pri tem se učijo sodelovanja, razumevanja svojih čustev in čustev drugih ter razvijajo socialne veščine.

Cilj: Z organizacijo spodbudnega učnega okolja, katerega del je vzgojitelj, podpreti dejavno vlogo otroka kot ustvarjalca lastnega učenja in znanja.

TRAVNIK – OKOLJE, KI SPODBUJA NAŠ O USTVARJALNOST

Stik z naravo je del našega vsakdanjega življenja. Odrasli s kreativnimi pristopi otroke spodbujamo k odgovornemu in spoštljivemu odnosu do narave, k zvedavosti pri raziskovanju sveta, k uživanju v lepem in ustvarjanju lepega.

Prizadevamo si otrokom omogočiti doživetja, ki jih bodo razvedrila, navdušila in jih popeljala v svet domišljije, čustev in novih izkušenj. Zavedamo se, da je otrok osredotočen na proces ustvarjanja in ne le na končni rezultat. Pomembno je, da otrok razvija lastne ustvarjalne potenciale in občuti veselje ob doživetem.

Cilja: Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja otrok ter njihove ustvarjalnosti in raziskovanja v naravnem okolju.

GRADITI SKUPNOST Z MEDSEBOJNIMI ODNOSI IN S SPOŠ TOVANJEM RAZLIČNOSTI

Vsakodnevno pedagoško situacijo odlikujejo spontani, strpni, skrbni in pravični odnosi med različnimi posamezniki, pa naj gre za razlike v starosti, spolu, mentalnih in telesnih sposobnostih ali za religiozne, etnične, rasne oziroma katere koli druge razlike.

Načrtovali bomo dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje in sobivanje med nami in širšo skupnostjo, z namenom spontanega sprejemanja medsebojne različnosti. Vsi smo drugačni – in prav to je zanimivo.

Cilj: Omogočanje okolja v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje vseh otrok.

Velikost fonta