Plačilo vrtca

Obrazci za plačilo oskrbnine

Vloga za znižano plačilo vrtca – oddati na pristojnem Centru za socialno delo

Vloga za zdravstveno rezervacijo – oddati na Občini Škofja Loka

Obrazec za direktno bremenitev – TRAJNIK (prosimo priložite kopijo plačilne kartice)

E-RAČUN

Web vrtec – odjava odsotnosti otrok

Odsotnost otroka v času poletja

 

Plačilo vrtca – cenik

Cenik programov predšolske vzgoje (cena velja od 01. 04. 2020 dalje):

  • 1. starostno obdobje – oddelki od 1 do 3 leta 527,75 EUR
  • 2. starostno obdobje – oddelki od 3 do 6 leta 383,61 EUR
  • Kombinirani oddelek 404,19 EUR
  • Oddelek 3-4 leta 404,19 EUR
  • Razvojni oddelek 937,10 EUR

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok. Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa, kot velja za druge, enako stare otroke.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Škofja Loka

Ceno programov sprejema in objavlja Občina Škofja Loka.

Cena programov ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Starši plačajo največ 77 % cene programa, ker 23 % k ceni prispevajo občine vsem staršem otrok.

Če starši  vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca (na pristojnem centru za socialno delo), je njihov prispevek k ceni programa lahko tudi nižji, v skladu z izdano odločbo. V tem primeru lahko starši plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % cene. Z odločbo centra za socialno delo pa so lahko  plačila  tudi oproščeni.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev  zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi) od 2,69 EUR naprej.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je na občino potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo 

(povprečni mesečni dohodek na osebo – v EUR)

plačilo staršev

(plačilo starše v % od cene programa)

1 do 188,02 EUR 0%
2 od 188,03 do 313,37 EUR 10 %
3 od 313,38 do 376,05 EUR 20 %
4 od 376,06 do 438,72 EUR 30 %
5 od 438,73 do 553,63 EUR 35 %
6 od 553,64 do 668,53 EUR 43 %
7 od 668,54 EUR do 856,56 EUR 53 %
8 od 856,57 EUR do 1.034,14 EUR 66 %
9 od 1.034,15 EUR 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

S šolskim letom 2021/2022 so starši oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka, v kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva otroka ter za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to ali je v vrtec vključen hkrati s svojimi sorojenci.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo  pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Novost od 1. decembra 2018 dalje:

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Upoštevaje poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le-tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 15 dni prej.

Velikost fonta