O nas

Vrtec Škofja Loka je samostojen javni zavod za predšolsko vzgojo in je zajet v mrežo enotnega sistema javnih vrtcev v RS.

Vrtec Škofja Loka izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popr. 36/08 in spremembe), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.12/1996, 44/00, 78/03, 72/05,62/10 in spremembe) in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Š kofja Loka (Uradni list RS, št. 73/2008, 53/2010, 71/2011 in spremembe).

Ustanoviteljica vrtca je Občina Škofja Loka.

Vrtec zagotavlja vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter izvaja nadstandardne vzgojne programe.

Cilji predšolske vzgoje zajemajo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 11 meseca do 6. leta otrokove starosti. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program (Kurikulum za vrtce) je sprejet na način in po postopku, ki je določen z zakonom.