Spoštovani starši,

na podlagi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Š kofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2020) Občina Š kofja Loka staršem otrok, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, omogoča koriščenje letnih rezervacij v mesecu juliju in avgustu 2020.

Letne rezervacije za mesec julij in avgust 2020 se staršem sofinancirajo na podlagi vnaprej najavljene odsotnosti otroka iz vrtca s pisno rezervacijo, ki jo starši oddajo na upravo vrtca, ki ga otrok obiskuje. Rezervacijo lahko uveljavljajo za nedeljeno obdobje najmanj 10 delovnih dni (dva tedna) in največ 2 meseca, skupaj 9 tednov.

Rezervacija se lahko uveljavlja za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Š kofja Loka. V času letne rezervacije starši plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil.

V primeru koriščenja rezervacije vas prosimo, da izpolnjen OBRAZEC vrnete v oddelek kamor je vključen vaš otrok, do 10.6.2020.

Lepo vas pozdravljamo.