Informacije

Vrtec Škofja Loka vloge za vpis otroka sprejema preko celega leta.  Otroke sprejemamo v primeru, da so na razpolago ustrezna prosta mesta.

V nasprotnem primeru se vodi evidenca čakajočih na vstop, glede na število točk (Kriteriji zastavljeni v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, Ur. L. RS, št. 14/11) in letnik rojstva otroka.

Enkrat letno vrtec razpiše redni vpis z možnostjo vstopa  1. septembra v tekočem letu. Prednost pri vstopu v vrtec s 1. 9. imajo tisti, ki so vpisnico oddali v razpisanem roku. V vrtec sprejemamo otroke, ki s 1. 9. dopolnijo enajst mesecev oz. po zaključku dopusta za varstvo in nego  otroka matere oz. očeta.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

V času rednega vpisa, od 2. do 6. marca 2020 se je v Vrtec Škofja Loka skupno vpisalo 329 otrok. Vse vloge bo obravnavala komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih.

Število vpisanih otrok glede na leto rojstva prikazuje spodnja tabela:

Letnik rojstva

Število vpisanih
2014 1
2015 7
2016 10
2017 60
2018 81
2019 160
2020 10
Skupaj

329

Vrtec vloge za vpis sprejema vse leto, vendar vloge, oddane po rednem roku oz. po 6. 3. 2020, obravnava le v primeru, ko so v vrtcu prosta mesta in so vključeni vsi otroci, ki so bili vpisani v rednem roku vpisa.

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2020 dalje.

VEČ INFORMACIJ

Informacije za starše – potek vpisa in priprava na vstop v vrtec.

Čakalni seznam za šolsko leto 2019/20

Predstavitev vrtca za starše novo sprejetih otrok v 2019/20

 

V primeru, da želite otroka, ki je že vključen v vrtec Škofja Loka, premestiti v drugo enoto, morate najkasneje do 6. 3. 2020 oddati pisno vlogo za premestitev. Obrazce lahko oddate v enoti, kjer imate že vključenega otroka. Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom. Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. Starši boste o možnosti pravočasno pisno obveščeni.

 

Prvi dan vstopa v vrtec mora imeti otrok zdravniško potrdilo pediatra, o zdravstvenem stanju otroka in opravljenih cepljenjih. V kolikor ima vaš otrok s strani zdravnika predpisano dieto, je potrebno priložiti tudi izpolnjen obrazec za dietno prehrano.

 

V primeru, da otroka želite iz vrtca izpisati, morate to storiti petnajst dni pred želenim izstopom, na posebnem obrazcu: izpisnica za šolsko leto 2019/20.

Starši, katerih otroci gredo z novim šolskim letom v šolo morate ravno tako oddati izpisnico.

Otroke tekom šolskega leta sprejemamo v primeru prostih mest.

Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v
Vrtec Škofja Loka

V letu 2016 je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2016).

V skladu s spremembami pravilnika ob vpisu za šolsko leto 2017/2018 veljajo novi kriteriji za določitev točk in prednostnega vrstnega reda:

Kriterij

Število točk

1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka. 30
2. Oba starša sta zaposlena.

V primeru enostarševske družine je zaposlen eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom.

15
3. Eden od staršev je zaposlen, drugi pa je dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.

V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.

10
4. Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije (primer: dlje trajajoča bolezen ali invalidnost v družini, posebne socialne razmere). Starši dokazujejo razloge s potrdili ustreznih institucij. 10
5. Otrok je v času vpisa uvrščen na čakalni seznam za sprejem v vrtec, v primeru, da je bil:

  • vpisan v rednem roku vpisa;
  • vpisan tekom šolskega leta in na dan 1. 9. v preteklem letu ni izpolnil starostnega pogoja za vstop v vrtec.
8
6. Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok. 5
7. Družina ima več vzdrževanih otrok:

4 otroci ali več

3 otroci

2 otroka

 

6

5

4

8. Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo. 5