Prednostne naloge

Otrok v središču – vzgojitelj kot raziskovalec

Vloga vzgojitelja pri vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok je zelo pomembna. Temelji na podpori otrok v razvoju njihovih socialnih in čustvenih kompetenc, na usmerjanju v njihovem izražanju ter uravnavanju čustev in privzgajanju ustreznih oblik vedenja. V vrtcu načrtujemo in izvajamo dejavnosti, s katerimi podpiramo dejavno vlogo otrok v razvoju njihovih potencialov. Poskrbeli bomo, da bodo otroci še naprej aktivno vključeni v odkrivanje in raziskovanje sveta, v katerem živijo. Otroke bomo spodbujali k razmišljanju, k empatiji in razumevanju drugih. Prizadevali si bomo vzpostaviti oz. ohraniti uspešno sodelovanje med starši in vrtcem. Zavedamo se, da je vzgled pomembno vzgojno sredstvo, zato bodimo odprti za spremembe in pripravljeni na vseživljenjsko učenje skupaj z otroki, zase in za otroke.


Cilj: Z organizacijo spodbudnega učnega okolja, katerega del je vzgojitelj, podpreti dejavno vlogo otroka kot ustvarjalca lastnega učenja in znanja.

Skupno branje za razvoj in učenje v vrtcu

Razvoj zgodnje pismenosti ima pomemben vpliv na poznejšo uspešnost otrok. V šolskem letu 2021/22 bomo zato osmišljeno izvajali dejavnosti za spodbujanje porajajoče pismenosti v vrtcu in razvijali pozitiven odnos do jezika in literature. Na ravni posameznih skupin bodo strokovni delavci načrtovali dejavnosti, ki spodbujajo in razvijajo bralno kulturo. Pri otrocih bomo spodbujali govorni razvoj na kakovostno višjih ravneh ter krepili uporabo govora z namenom spoštljivega medsebojnega sporazumevanja. Odrasli se bomo potrudili, da bomo spodbuden govorni model otrokom. Spodbujali bomo simbolno igro otrok in preko igre ustvarjali kontekst za razvoj otrokovih višjih psihičnih procesov, kot so mišljenje, govor, metajezik, domišljija, namera, osmišljanje čustev ipd.


Cilj: Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.

Gradimo skupnost in se učimo aktivnega državljanstva

V letošnjem šolskem letu bomo skupaj razmišljali, kako lahko vrtec prispeva k razvoju otrokovih ključnih socialnih in čustvenih kompetenc, ki jih bo kot aktiven državljan potreboval vse življenje. V ospredje postavljamo koncept aktivnega državljanstva, ki je osredotočen na vzgojo otrok za kasnejše dejavno vključevanje v družbeno življenje, za angažiran in empatičen odnos do problemov skupnosti in vključevanje v oblike neposrednega demokratičnega odločanja. Otrokom bomo, ob podpori odraslega, omo gočali neodvisno raziskovanje, pa tudi dejavnosti, ki bodo krepile solidarnost in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v vrtcu. S tem jim bomo dali priložnost za učenje demokratičnih načel, kot so svoboda odločanja, usklajevanje stališč, medsebojno razumevanje, sodelovanje, tolerantnost in odgovornost na način, primeren njihovi starosti. Še naprej bomo vzgajali medsebojno spoznavanje in vzpostavljanje uspešnega medsebojnega dialoga. Načrtovali bomo raznovrstne dejavnosti in socialne igre, ki spodbujajo sodelovanje in vključenost vseh posameznikov ter pridobivali izkušnje za sprejemanje drugačnosti.


Cilj: Otrok dobiva izkušnje o demokratičnih načelih, na katerih temelji sodobna družba.

Polje z otroci in lesenim vozičkom

Kolovozna cesta in otroci, ki tečejo

Otroci in zemlja

Otroka hodita in se držita za roke

Otroci gledajo konje

Skip to content