Prednostne naloge

Spodbudno učno okolje – priložnost za napredek otrokovega razvoja

»Moč vzgoje je v spodbujanju moči, ki so v otroku.« (Pestalozzi)

Otroška radovednost, neizmerna vedoželjnost in sposobnost učenja preko igre je navdihujoča. 

V našem vrtcu si prizadevamo otrokom ponuditi izkušnje ter vzgojno-izobraževalne spodbude, ob katerih lahko razvijajo vse svoje potenciale. V letošnjem šolskem letu se bomo osredotočili na oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja.

Učne priložnosti bomo načrtovali na način, ki bo upošteval tako otroke, ki za svoj uspeh potrebujejo dodatno spodbudo kot tiste, ki kažejo višje potenciale na raznolikih področjih. 

Učenje otrok bomo spodbujali preko igre, samostojnega raziskovanja in raziskovanja v manjših skupinah. Otrokom bomo zagotavljali možnost vključevanja v načrtovanje dnevnih dejavnosti, omogočili jim bomo dostop do raznolikih virov in materialov in spodbujali kakovostne socialne interakcije z vrstniki in odraslimi.

V ta namen bodo organizirani različni kotički, ki bodo otrokom ponujajo priložnosti, da sami izbirajo materiale, jih raziskujejo z vsemi čuti in jih uporabljajo glede na lastne interese.  

Razvoj mišljenja – igriva matematika

“Osnovna matematična načela, ki jih imamo odrasli za samo po sebi umevna, so za mladega človeka pisan vrt možnosti.” (Armstrong)

Matematični izzivi predstavljajo bogat vir izkušenj za uspešen miselni razvoj otroka.

Matematika mora biti za predšolske otroke predvsem smiselna in uporabna, zato je pomembno, da so aktivnosti izvedene v situacijah, ki so otrokom blizu in se ob njih zabavajo.

Predšolski otroci največ izkušenj ustvarjajo preko igre. Iz poskusov in napak, preko ponavljanja dejavnosti v enakih ali spremenjenih pogojih, sklepajo o splošnih resnicah in se učijo, da je moč nekatere naloge in vsakodnevne probleme učinkoviteje raziskovati in reševati z uporabo matematičnih procesov. Občutek veselja pri uspešno rešenih izzivih otrokom daje motivacijo, da se tudi v prihodnje pogumno lotijo matematičnih nalog. 

Igrivo matematiko bomo v vrtcu spodbujali z osmišljeno pripravo na dejavnosti in skozi vsakodnevno rutino. Dejavnosti s področja matematike bomo povezali z drugimi področji kurikuluma (gibanje, narava, jezik, umetnost, družba) in jih organizirali v različnih okoljih (igralnica, gozd, telovadnica, igrišče ipd.) Tako bo matematika še bolj igriva in zanimiva. Aktivnosti bodo pedagoški/-e delavci/-ke načrtovali/-e glede na razvojno stopnjo in predznanje otrok v skupini.

Jaz, ti, mi – odgovorno ravnajmo vsi

»Navada je velika usmerjevalka življenja. Zato bi se morali na vse načine prizadevati vcepljati dobre navade.« (F. Bacon)

Predšolsko obdobje je čas, ko otroci pridobivajo stališča in vzorce vedenja, ki jih spremljajo vse življenje. Pomembna oblika učenja je učenje z zgledom.

Kakovosten model učenja otrokom predstavljamo skrbni in odgovorni odrasli, ki razumemo potrebe ter značilnosti otrokovega razvoja in prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje. Z lastnimi odzivi na spremembe smo odrasli zgled otrokom tudi pri razvijanju prilagoditvenih spretnosti in vseživljenjske odpornosti.

Učenje v vrtcu poteka tako v usmerjenih kot v spontanih, vsakodnevnih dejavnostih. Pedagoški delavci se zavedamo, da nas otroci ves čas opazujejo v najrazličnejših okoliščinah in posnemajo naša ravnanja, preko katerih spoznavajo polje odgovornega delovanja in vedenja. V raznolikih vzgojnih situacijah se učijo soočanja s posledicami svojih ravnanj in odločitev. S pomočjo teh dragocenih izkušenj začnejo ob podpori odraslega postopoma graditi zavest o odgovornosti do samega sebe, do drugih in do okolja v katerem živijo.

Zaposleni sem bomo potrudili, da bomo s svojimi izbirami, odločitvami in odzivi primeren vzor za otroke. V vrtcu želimo krepiti odgovorno ravnanje otrok in zaposlenih.

Polje z otroci in lesenim vozičkom

Kolovozna cesta in otroci, ki tečejo

Otroci in zemlja

Otroka hodita in se držita za roke

Otroci gledajo konje