Prednostne naloge

Trajnostno mesto in skupnost

»Četudi življenje po novi gre cesti,
koreninam Ločani ostajamo zvesti.« (M. Pogačnik)


Za trajnostno in sodelovalno družbo prihodnosti je pri otrocih pomembno krepiti zavedanje naše povezanosti z okoljem in primernega ravnanja z njim.

V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo naša prizadevanja, da vrtec ostane vključujoča skupnost, kjer se ustvarjajo priložnosti za izkušnje, ki vzbujajo občutke sprejetosti in vključenosti. V takšnem okolju otroci lahko razvijajo svoje potenciale, izražajo svoje želje in hotenja, odkrivajo lastne strategije dojemanja, izražanja, razmišljanja ter krepijo empatičnost in občutljivost do sočloveka in narave. Prizadevali si bomo, da bodo otroci ob podpori odraslega neodvisno raziskovali in aktivno sodelovali z drugimi otroki v vrtcu. Tako bodo na njim primeren način spoznavali, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na družbeno in naravno okolje. Skupaj z otroki bomo odkrivali naravno in kulturno dediščino našega kraja, ki nam bo vir navdiha in osnova za rast lokalne sodelovalne skupnosti. Pripravili bomo različne dogodke in
dejavnosti ter se povezali s starši, društvi, umetniki in podjetji.

Ustvarjalnost v jeziku in izražanju

Branje je potovanje. Je čisto tiho stopicanje v svetove onkraj naše domišljije in čudovito odkrivanje naših hotenj, želja in hrepenenj.« (Bina Štampe Žmavc)

Jezik se prepleta z vsemi področji dejavnosti v vrtcu in zunaj njega. V interakciji z vrstniki in odraslimi otroci usvajajo besedišče in vzporedno razvijajo govorno razumevanje in slovnične zmožnosti. Komunikacijo bomo prilagodili otrokovi trenutni stopnji govorno-jezikovnega razvoja in mu s tem ponudili ustrezen govorni model, ki bo spodbujal rast različnih področij govora, jezika in komunikacije. Preko vsakodnevnih pogovorov, branih in izmišljenih zgodb ter besednih iger, bomo spodbujali ustvarjalnost v jeziku in izražanju. Osmišljeno bomo izvajali dejavnosti, ki krepijo stik otroka s knjigo in spodbujajo bralno kulturo. V vseh enotah našega vrtca imamo knjižnice, ki predstavljajo pomembne prostore za promocijo branja in kulturno-umetniške dejavnosti. Stalno dostopnost do literature bomo zagotovili s postavitvijo knjižnih kotičkov v igralnicah. V knjigah bodo otroci lahko iskali zanimive informacije in usvajali nova znanja. Otrokom bomo predstavili kakovostne leposlovne knjige, ki jim bodo vir navdiha za razvoj domišljije in čustvenega doživljanja sveta. Gibalne zgodbe, dramatizacije, animacije lutk in kamišibaj bodo osnova za individualno umetniško izražanje otrok.

Otrok v središču gibalnih izzivov

»Ko opazujemo otroka, postane popolnoma jasno, da se njegov um razvija s pomočjo gibanja.« (M. Montessori)

Z zgodnjim vključevanjem otroka v gibalne aktivnosti, postavljamo trdne temelje za razvoj njegovih motoričnih sposobnosti, krepimo pozitivno samopodobo in zaupanje vase. Otrok, ki bo motiviran za gibanje že v zgodnjem obdobju svojega življenja, bo imel več možnosti za razvoj pozitivnega odnosa do gibanja tudi v odrasli dobi. V našem vrtcu se zavedamo, da je za predšolske otroke pomembno, da pridobijo čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki bodo osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Pedagoški/-e delavci/-ke poudarjamo, da gibalni razvoj otroka poteka individualno, zato bomo dejavnosti načrtovali v skladu z značilnostmi obdobja, v katerem se otrok nahaja, hkrati pa mu bomo omogočili napredovanje v njegovem lastnem tempu. Otrokom bomo vsakodnevno pripravljali raznovrstne gibalne izzive, naloge in aktivnosti, v katere bomo vključevali različne športne pripomočke. V elementarnih gibalnih igrah bodo postopoma spoznavali pomen upoštevanja pravil igre in se socializacijsko krepili.

Polje z otroci in lesenim vozičkom

Kolovozna cesta in otroci, ki tečejo

Otroci in zemlja

Otroka hodita in se držita za roke

Otroci gledajo konje

Skip to content