Zgodnja obravnava

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Otroci, ki so usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke, se vključijo v razvojni oddelek. Vrtec Škofja Loka ima trenutno na voljo en oddelek, v katerega lahko vključimo največ 6 otrok. Za otroke v prilagojenem programu v sodelovanju z razvojno ambulanto ZD Škofja Loka zagotavljamo obravnave nevrofizioterapije, delovne terapije in logopedske obravnave.

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, določi se dodatna strokovna pomoč, pomoč tretje osebe v oddelku ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij. Vrtec Škofja Loka pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči sodeluje z zunanjimi mobilnimi izvajalci (OŠ Jela Janežiča, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana).

Dodatna strokovna pomoč

Postopek celostne zgodnje obravnave

Postopek zgodnje obravnave za otroka se začne z obiskom staršev pri izbranemu pediatru.

 

Svetovalna storitev

Otrokom, ki so usmerjeni še po starem ZUOPP je bila dodeljena tudi ena ura svetovalnih storitev. Te ure niso namenjene neposrednemu delu z otrokom, temveč gre za delo članov strokovne skupine: priprava in spremljanje programa, posvetovanje med člani strokovne skupine, pogovorne ure in svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami…

V okviru svetovalnih storitev v Vrtcu Škofja Loka organiziramo pogovorna srečanja, ki so namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami.