Zgodnja obravnava

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Otroci, ki so usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke, se vključijo v razvojni oddelek. Vrtec Škofja Loka ima trenutno na voljo en oddelek, v katerega lahko vključimo največ 6 otrok. Za otroke v prilagojenem programu v sodelovanju z razvojno ambulanto ZD Škofja Loka zagotavljamo obravnave nevrofizioterapije, delovne terapije in logopedske obravnave.

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka. Z odločbo o usmeritvi je po potrebi določena tudi dodatna strokovna pomoč, spremljevalec ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja praviloma individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij. Vrtec Škofja Loka pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči sodeluje z zunanjimi mobilnimi izvajalci (OŠ Jela Janežiča, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana).

Dodatna strokovna pomoč

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne z obiskom staršev pri izbranemu pediatru.

Postopek usmerjanja je dolgotrajen, lahko traja tudi 6 mesecev ali več.

Svetovalna storitev

Vsem otrokom s posebnimi potrebami, je poleg dodatne strokovne pomoči dodeljena tudi najmanj ena ura svetovalnih storitev. Te ure niso namenjene neposrednemu delu z otrokom, temveč gre za delo članov strokovne skupine: priprava in spremljanje programa, posvetovanje med člani strokovne skupine, pogovorne ure in svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami…

V okviru svetovalnih storitev v Vrtcu Škofja Loka organiziramo pogovorna srečanja, ki so namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami.