Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči. Postopek usmerjanja vodi Zavod za šolstvo, ki izda odločbo o usmeritvi.

Otroci, ki so usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke, se vključijo v razvojni oddelek. Vrtec Škofja Loka ima trenutno na voljo en oddelek, v katerega lahko vključimo največ 6 otrok. Za otroke v prilagojenem programu v sodelovanju z razvojno ambulanto ZD Škofja Loka zagotavljamo obravnave nevrofizioterapije, delovne terapije in logopedske obravnave.

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka. Z odločbo o usmeritvi je po potrebi določena tudi dodatna strokovna pomoč, spremljevalec ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja praviloma individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij. Vrtec Škofja Loka pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči sodeluje z zunanjimi mobilnimi izvajalci (OŠ Jela Janežiča, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana).

Dodatna strokovna pomoč

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev, naslovljeno na pristojno območno enoto Zavoda RS za šolstvo. Zahtevo se odda na predpisanem obrazcu, obvezna priloga je tudi poročilo vrtca in druga strokovna dokumentacija (zdravniška, psihološka poročila …). Komisija za usmerjanje na podlagi prejete dokumentacije, po potrebi pa tudi razgovora s starši ali dodatnih pregledov otroka, pripravi strokovno mnenje. Starši lahko v osmih dneh sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda ZRSŠ odločbo o usmeritvi, ki je zavezujoča za starše in vrtec.

Postopek usmerjanja je dolgotrajen, lahko traja tudi 6 mesecev ali več.

Svetovalna storitev

Vsem otrokom s posebnimi potrebami, je poleg dodatne strokovne pomoči dodeljena tudi najmanj ena ura svetovalnih storitev. Te ure niso namenjene neposrednemu delu z otrokom, temveč gre za delo članov strokovne skupine: priprava in spremljanje programa, posvetovanje med člani strokovne skupine, pogovorne ure in svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami…

V okviru svetovalnih storitev v Vrtcu Škofja Loka organiziramo pogovorna srečanja, ki so namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami.

Strokovna skupina vrtca

Po prejemu odločbe vrtec imenuje strokovno skupino za pripravo in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka. Skupino praviloma sestavljajo vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, izvajalec dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka. K aktivnemu sodelovanju pri pripravi programa so vedno vabljeni tudi starši. Skupaj se srečamo 2 – 3 krat letno.

Prehod v šolo

Odločbe predšolskih otrok načeloma veljajo do spremembe ravni izobraževanja.

Ob prehodu v osnovno šolo otrok potrebuje novo odločbo. V vrtcu vas bomo pravočasno opozorili na zahtevo novega postopka usmerjanja in se posvetovali o primernih oblikah pomoči v šoli.