Sodelovanje s starši

Pogovorne ure

Vzgojiteljice/vzgojitelji bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta.  Pogovorne ure bodo potekale od 17.00 do 18.00 ure v naslednjih terminih:

10. oktober 2017

14. november 2017

12. december 2017

9. januar 2018

13. februar 2018

13. marec 2018

10. april 2018

8. maj 2018

12. junij 2018

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 2. Z druženjem staršev – otrok  in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

  • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri  postopnem uvajanju otroka v vrtec
  • vsakodnevno izmenjujemo informacije
  • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca
  • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih
  • organiziramo izobraževanje za starše; predavanja in pogovori s strokovnjaki
  • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti
  • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše

1. Roditeljski sestanki

Uvodni roditeljski sestanek za
vse novo sprejete otroke
junij 2018
1. roditeljski sestanek oddelka –
strokovni delavki /delavca
september 2017
2. roditeljski sestanek oddelka –
strokovni delavki/delavca
junij 2018


2. Srečanja s starši

Bazar voščilnic in srečanje s
starši po enotah
november 2017
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti
april, maj, junij 2018

3. Predavanja za starše

Varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta
marec 2018


4. Šola za starše

Osrednja tema Šole za starše je zgodnja obravnava otrok. Šola za starše bo potekala v sklopu treh srečanj, od 18.00 do 19.30 ure, v večnamenskem prostoru enote Najdihojca, Podlubnik 1d.
 • oktober 2017 – Zdrav motorični razvoj otroka, Andreja Zorman
 • november 2017 – Kako lahko izkoristimo otrokove potenciale, Jerneja in Klemen Renko
 • januar 2018 – Razvojne potrebe predšolskega otroka, Andreja Demšar