Sodelovanje s starši

Pogovorne ure

Vzgojiteljice/vzgojitelji bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta.  Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru od 17.00 do 18.00 ure v naslednjih terminih:

9. oktober 2018

13. november 2018

11. december 2018

8. januar 2019

12. februar 2019

12. marec 2019

9. april 2019

14. maj 2019

11. junij 2019

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 2. Z druženjem staršev – otrok  in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

  • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri  postopnem uvajanju otroka v vrtec
  • vsakodnevno izmenjujemo informacije
  • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca
  • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih
  • organiziramo izobraževanje za starše; predavanja in pogovori s strokovnjaki
  • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti
  • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše

1. Roditeljski sestanki

Uvodni roditeljski sestanek za
vse novo sprejete otroke
junij 2019
1. roditeljski sestanek oddelka –
strokovni delavki /delavca
september 2018
2. roditeljski sestanek oddelka –
strokovni delavki/delavca
junij 2019


2. Srečanja s starši

Bazar voščilnic in srečanje s
starši po enotah
november 2018
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti
april, maj 2019

3. Predavanja za starše

Radovan Radetić: Kako ravnati z vedenjsko zahtevnimi otroki?
13. marec 2019
Mojca Vilfan: Gibanje – igra – učenje 10. april 2019


4. Šola za starše

Osrednja tema Šole za starše je zgodnja obravnava otrok. Šola za starše bo potekala v sklopu treh srečanj, od 18.00 do 19.30 ure, v večnamenskem prostoru enote Najdihojca, Podlubnik 1d.
 • 22. november 2018 – Zdravi začetki – poskrbimo za telesno in duševno zdravje otrok, mag. Maja Bajt
 • 8. januar 2019 – Hranjenje in govorno jezikovni razvoj predšolskega otroka, Tina Oblak
 • 21. februar 2019 – Kako spodbujamo razvoj otroških možganov? Kristina Kovačič