Prednostne naloge

BRALNA PISMENOST V POVEZAVI Z GOZDNO PEDAGOGIKO

Cilj: Spodbujanje jezikovnih in slušnih zmožnosti (artikulacija, besednjak…) v povezavi z zunanjim okoljem ter raziskovanje gozda s poslušanjem, razumevanjem, doživljanjem in spoznavanjem literarnih del za otroke.

V okviru te prednostne naloge se bomo usmerili v:

 • Razvijanje jezikovnih zmožnosti v različnih funkcijah in položajih ob dejavnostih na prostem,
 • spodbujanje otrok k raziskovanju, opazovanju in pripovedovanju o doživetem in opazovanem,
 • omogočanje priložnosti in časa za zazanavanje z vsemi čutili, predvsem s poslušanjem,
 • usmerjanje pozornosti k poslušanju, razumevanju, sodelovanju, opisovanju, pripovedovanju,
 • razlaganju in komunikaciji med otroki in odraslimi,
 • razvijanje slušnega zaznavanja,
 • razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave,
 • spodbujanje k opisovanju dejavnosti, slišanega in videnega,
 • igranje iger, ustvarjanje in poslušanje zgodb ter pesmi v gozdu.

 

Dejavnosti s področja narave bomo razširili najprej na bližnjo in nato na širšo okolico vrtca. Raziskovali bomo bližnji travnik, gozd, jaso, reko … Mlajši otroci bodo imeli priložnost gibanja in spoznavanja narave v bližini vrtca, kjer se bodo počutili varno. Otroke bomo spodbujali k opazovanju in zaznavanju z vsemi čutili. O občutkih in doživetjih se bomo pogovarjali. Naše delo bo temeljilo na predhodnih otrokovih izkušnjah in počutju. Razvoj sposobnosti opazovanja je vzporeden in soodvisen od razvoja pojmov nastajanja novega znanja. Naša naloga bo, da bomo skupaj ustvarjali priložnosti za razvoj govora, komunikacije in otrokom s premišljenim izborom besedišča postavljali ravno prav zahtevne in zanimive verbalne izzive. Pričakujemo, da bodo ob skrbno pripravljenih dejavnostih otroci širili svoje znanje, bogatili besedni in pojmovni svet ter razvijali mišljenje. Z iskanjem lastnih govorno – jezikovnih rešitev bomo skrbeli, da se bo bogatilo otrokovo znanje, zanimanje in ob poslušanju tudi socialno okolje. Iz izkušenj vemo, da se otroci v gozdu lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Želimo si, da bi v teh dejavnostih našli možnost za razvoj govora in jezika predvsem otroci, ki imajo težave pri tem, saj dejavnosti v naravi posledično prinesejo s seboj veliko gibanja, ki pa je v neposredni povezavi z razvojem govora.

Otroci so v naravi bolj ustvarjalni, svobodneje razmišljajo in so manj obremenjeni. V dejavnostih, ki jih bomo izvajali na osnovi izvedbenega kurikula v “naravni igralnici” bomo otrokom omogočili, da bodo sami preko osebnih doživetij, svobodnega gibanja in igre preizkušali prve poti k opismenjevanju z naravnim materialom (vejice, storži, lubje, kamni, zemlja, voda, rastline, živali, …), bogatenju pojmovnega in domišljijskega sveta. Bralna pismenost v povezavi z gozdno pedagogiko je lahko pri otroku izjemno močan spodbujevalec razmišljanja, usvajanja novih možganskih povezav in razvoja govora ob skrbnem vodenju odraslega človeka.

RAZISKUJEMO MOSTOVE IN VODE V ŠKOFJI LOKI

Cilj: Spoznavanje pomembnih zgodovinskih objektov; spoznavanje, da se okolje, ljudje, družba in kultura skozi čas spreminjajo.

V okviru te prednostne naloge bomo pozornost usmerili v:

 • Spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost (most, reka, ..),
 • razvijanje interesa in zadovoljstva ob odkrivanju širšega zunanjega okolja,
 • dojemanje trajanja časa in pridobivanje izkušenj o zgodovinskih spremembah,
 • spoznavanje, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen pomen,
 • pridobivanje izkušenj, kako ljudje vplivamo na naravo in kako lahko dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
 • spoznavanje besede, knjige kot vir informacij in doživljanje ugodja in veselja ob poslušanju zgodb, pesmi, anekdot, …

 

Živimo v tisočletnem mestu, ki je bogata kulturna in zgodovinska dediščina, ki smo jo dobili od naših prednikov. Tako kot vsako leto se bomo tudi v šolskem letu 2017/2018 pridružili dejavnostim naše občine. Aktivno se bomo vključili v program Evropskih dni kulturne dediščine na temo : »VODA od mita do arhitekture«. Otroci, sploh mlajši obožujejo dejavnosti povezane z vodo. Voda, je za otroke vedno aktualna, vabljiva in mikavna. Zato smo se v našem vrtcu odločili, da bomo dejavnosti razširili na celo leto, kjer bodo otroci skupaj z vzgojiteljicami in vzgojitelji spoznavali mostove na loškem, ter vodo, kot pomemben vir življenja in dela ljudi skozi zgodovino na območju sotočja reke Sore in tisočletnega mesta Škofje Loke.

Vode in mostove bomo opazovali na sprehodih, se pogovarjali, jih opisovali in likovno upodabljali. Ob tem bomo spoznavali nove pesmi, pripovedi in anekdote, ki jih bodo otrokom pripovedovale strokovne delavke in delavci, starši, stari starši, … Škofja Loka je s svojo izjemno geografsko lego imenitna za tovrstno raziskovanje, saj ima veliko potokov, mostov in rek. Prav zaradi te zgodovinske in naravne pestrosti bodo otroci lahko spoznavali oblike in funkcije mostov ter vode in njenih lastnosti (hitrost, bravo, čistost). S skrbno podporo strokovnih delavk in delavcev ter staršev bodo otroci pridobivali nova znanja. Spoznavali bomo pomen spoštovanja arhitekturne dediščine in odkrivali ustvarjalnost v načrtovanju, gradnji, oblikovanju okolja. Razvijali bomo poglobljeno zaznavanje prostora in oblikovanje lastnih občutkov ter izražanje mnenj pri ogledu mostov in vod. Ob izvajanju različnih dejavnosti bomo naše vtise zapisovali. Starejše oddelke spodbujali k nastanku svoje zgodbe o mostu in vodi, v mlajših oddelkih pa bomo naredili anekdotski zapis ali opis počutja otrok ob opazovanju vode.

Ob zaključku projektnega tedna, ki bo 29.9.2017 v dvorani Sokolskega doma bo vrtec z nastopom otroškega pevskega zbora Murenčki sodeloval na skupni prireditvi. Otroci bodo zapeli pesmici: » Ob bistrem potoku je mlin« in »Dekle je po vodo šla«.

MATEMATIKA V ZUNANJEM UČNEM OKOLJU

Cilj: Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju in razvijanje matematičnega mišljenja.

V okviru te prednostne naloge bomo pozornost usmerili v:

 • Poimenovanje in štetje predmetov v naravnem okolju ( rož na travniku, sadežev na drevesu, ..),
  raba simbolov, zapisovanje dogodkov s simboli in opisovanje stanja,
 • seznanjanje z verjetnostjo dogodkov in raba izrazov za opisovanje verjetnosti dogodkov,
 • spoznavanje simetrije, geometrijskih teles in likov ( prometni znaki, listi na drevesu, ..),
 • raba izrazov za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, levo, desno, ..),
 • klasificiranje in razvrščanje ( po obliki, barvi, velikosti, ..).

Z matematiko se otroci v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečajo in je za vpetost in delovanje v širše družbeno okolje izjemnega pomena, čeprav se tega v vsakdanjem življenju največkrat ne zavedamo. V vrtcu otrokom pripravljamo različne dejavnosti kjer preštevajo, razvrščajo, ocenjujejo količine, primerjajo materiale, spoznavajo osnovne geometrijske in fizikalne lastnosti, opazujejo zaporedja, razdeljujejo predmete v skupine, se igrajo družabne igre, opazujejo vzorce, merijo s koraki, palicami, …Vzgojiteljice in vzgojitelji tudi v povezavi z drugimi področji razvijamo otrokove matematične spretnosti.
V letošnjem letu pa smo si zadali nalogo, da bomo področje matematike raziskovali v naravnem okolju. Zunanje okolje otrokom in tudi strokovnim delavkam in delavcem ponuja izjemno veliko možnosti, pa tudi, če gre le za spoznavanje prometnih znakov, postavitev pešca na cesti ali kaj drugega, štetja dreves, razvrščanja kock v skupine… S to prednostno nalogo želimo otrokom približati področje matematike. Želimo da matematiko doživljajo kot prijetno izkušnjo, pri kateri otroci doživljajo uspeh ob svojih rešitvah. Odrasli bomo iskali zvezo med matematiko in življenjem otroka, opazovali razvoj otroka in se odločali o zahtevnosti dejavnosti. Naravno okolje ponuja veliko preprostih in uporabnih rešitev kjer ni nepotrebnega sedenja za mizo in učenja v notranjih prostorih. Matematiko želimo otrokom približati na zabaven in predvsem uporaben način. Pri tem bomo uporabili več različnih dejavnosti kot npr.: štetje neurejenih oblik (oblaki, cvetlice na travniku, listi na tleh…), opazovanje in rabo simbolov (prometni znaki, drugi znaki in zapisi v okolici…), opazovanje zaporedja dogodkov (sonce za oblakom, …), orientacijo (levo, desno, zgoraj, spodaj…).

V zvezi s to nalogo si bodo strokovne delavke in delavci v obliki medsebojnih hospitacij izmenjali pedagoško prakso in prepričani smo, da bo vsak oddelek poiskal v zunanjem okolju svoj nov matematični izziv.

PRAZNOVANJE 70 LETNICE VRTCA V ŠKOFJI LOKI

Cilji: Oblikovanje in dojemanje sprememb skozi čas, možnost seznanjanja z raznimi tradicijami in praznovanji.

V okviru te prednostne naloge bomo pozornost usmerili na:

 • Spoznavanje in sodelovanje pri načrtovanju, pripravi praznovanj,
 • spoznavanje, kako se je spreminjal vrtec in družba skozi čas,
 • razumevanje lastne kulture, tradicije, ki je pomembna za spoznavanje v čem smo si ljudje različni,
 • druženje in spoznavanje enot vrtca,
 • povezovanje med enotami in sklepanje trdnih prijateljskih vezi.

V šolskem letu 2017/2018 bomo praznovali 70–letnico našega vrtca. V to praznovanje, ki se bo v okviru različnih aktivnosti dogajalo celo leto, bomo povabili otroke, starše, ustanovitelja in širšo lokalno skupnost. Naše praznovanje bo usmerjeno v različne športne dogodke in aktivnosti, v povezovanje različnih generacij v našem mestu, v ustvarjanju prijetnega prazničnega vzdušja ter v podpori ustanovitelju, Občini Škofja Loka pri gradnji novega vrtca.

Praznovanje tako visokega jubileja vrtca Škofja Loka je velikega pomena pri razumevanju razvoja predšolske dejavnosti v naši občini. V ta namen bomo organizirali tudi več strokovnih srečanj na katerih se bomo pogovarjali o pomenu predšolske vzgoje in o predšolskem otroku danes ter o izzivih mladih družin.

Pripravili bomo tudi publikacijo in osrednjo prireditev, ki bo v mesecu maju 2018.