Prednostne naloge

KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST – KULTURNA DEDIŠČINA

Cilj: Spoznavanje preteklega kulturnega okolja ter spoznavanje zgodovinskih sprememb, ki so nastale v preteklem času in do danes. Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

V okviru te prednostne naloge se bomo usmerili v:

 • Razvijanje interesa in zadovoljstva ob odkrivanju širšega okolja.
 • Spoznavanje značilnosti okolja, obisk muzeja, knjižnice…
 • Spoznavanje rokodelstva in sodelovanje pri nastajanju izdelka.
 • Obujanje starih običajev in del, ki so bila znana na škofjeloškem.
 • Pridobivanje in razvijanje prstnih spretnosti in veščin, ki so jih imeli naši predniki.
 • Uporaba in razvijanje spretnosti z materiali, predmeti in različnimi tehnikami.
 • Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih sposobnosti.
 • Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.
 • Seznanjanje z različnimi funkcijami družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji.
 • Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije.
 • Prepoznavanje in uporabljanje tehničnih predmetov in spoznavanje njihovega namena in pomena.
 • Spoznavanje delovnega procesa in razvijanje primernega odnosa do dela
 • Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega okolja.

 

Otroci bodo skupaj s strokovnimi delavkami spoznavali in pridobivali izkušnje pri delu in življenju v preteklosti in sedaj. Nadaljevali bomo z aktivno udeležbo v programu Evropskih dni kulturne dediščine in sodelovali pri dejavnostih in dogodkih v občini.

Otrokom bomo pri spoznavanju domačih in umetnostnih obrti omogočali možnosti na področju ustvarjanja iz temeljnih naravnih gradiv in s tem omogočili, da vzpostavljajo stik z naravo in pridobivajo vsebine o spoštovanju vsega naravnega. Iskali bomo povezave z zunanjim okoljem (obrtniki, restavratorji, umetniki, …) se vključevali v muzejske delavnice, obiskovali razstave in spoznavali slikarska dela, ki upodabljajo vsakdanje življenje ljudi pri najrazličnejših opravilih in navadah, kiparske zbirke in materiale, tehnike ter orodja…

Če ima otrok v rokah nekaj, s čimer lahko vadi svojo izjemno sposobnost domišljije, mu s tem zelo pomagamo, ker njegov um tako stopi v stik z zunanjim svetom.

Pripravili bomo dejavnosti za razvijanje ročnih spretnosti  na temo lončarstva, pletarstva, oblikovanja iz papirja, oblancev, tkanja s tkalsko deščico, uporabili ličje, slamo, .. V okviru te prednostne naloge bomo organizirali srečanja s starimi starši in srečanja na ravni enote…. Želimo, da otroci dobivajo koristne spodbude za razvoj. Predvsem, da preko iger in aktivnosti vadijo telo, si pridobivajo ročne spretnosti in razvijajo čutila.

SKRIVNOSTNI GOZD – GOZD, KOT GA VIDIJO MOJE OČI (BRALNA PISMENOST V POVEZAVI Z GOZDNO PEDAGOGIKO)

Cilj: Spodbujanje jezikovnih zmožnosti v povezavi z opazovanjem narave. Otroci bodo ob daljšem obdobju bivanja v gozdu prepoznali in občutili spreminjanje narave v vseh letnih časih. Spodbujanje jezikovnih zmožnostis poudarkom na vidnem zaznavanju. Spoznavanje simbolov pisnega jezika in spodbujanje ustvarjalnosti.

V okviru te prednostne naloge bomo pozornost usmerili v:

 • Opazovali in raziskovali gozd.
 • Spodbujali željo po pripovedovanju videnega in občutenega v gozdu
 • Spodbujali medsebojno sodelovanje pri igri v gozdu.
 • Spodbujali h komunikaciji (verbalni in neverbalni).
 • Zaznali majhne živali in rastline, ter o njih pripovedovali (npr. sodeluje v pogovoru kakšne so rastline, kje in kako živijo…).
 • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, plezanje, ..).
 • Razvijanje kooordinacije, skladnosti gibanja in celega telesa.
 • Razvijanje moči, gibljivosti in vztrajnosti.
 • Odkrivanje živih bitij , njihovih okolij in sebe kot enega izmed njih.
 • Doživljanje in spoznavanje verbalne komunikacije kot vir zabave in reševanja problemov.
 • Spoznavanje simbolov pisnega jezika.
 • Razvijanje predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
 • Spoznavanje besede, knjige kot vir informacij.
 • Učenje samostojnega pripovedovanja in ustvarjalnega izražanja v jeziku.
 • Razvijanje sposobnosti rabe jezika v povezavi z mišljenjem in pri medosebnih odnosih.

 

V letošnjem letu bomo nadaljevali z raziskovanjem in opazovanjem v naravi – naravni igralnici. Naš  učitelj bo narava in otroci, ki se v življenju  med ljudmi, ki govorijo naučijo govoriti po naravni poti.

Naša naloga bo spodbujanje jezikovnih zmožnosti s poudarkom na vidnem zaznavanju.

Otrokom bomo omogočali, da bodo sami preko osebnih doživetij in z gibanjem  pripovedovali, razvijali govor in spoznavali simbole pisnega jezika. Ustvarjali s pomočjo naravnega materiala (risali, pisali, razvrščali, postavljali zaporedja, ..) in upravljali z različnimi predmeti in snovmi. Imeli možnost likovnega in plesnega izražanja ter podoživljanja. Preko igre razvijali orientacijo in prostorsko zaznavanje.

Svobodno gibanje na prostem otrokom nudi tudi spontano razvijanje socialnih veščin.

Z iskanjem lastnih govorno-jezikovnih rešitev bomo skrbeli za bogatenje znanja, zanimanja in razvijanja mišljenja ter ustvarjalnosti ter iskali informacije v različnih medijih.

Otroke bomo spodbujali k opazovanju in pogovoru o  tem kaj vidijo, kaj jih zanima, kaj jih pritegne, …

Strokovne delavke in delavci si bodo v okviru te prednostne naloge izmenjali pedagoško prakso v naravnem okolju v obliki medsebojnih hospitacij na temo jezika.

NAŠE ZDRAVJE – NAŠA SKRB

Cilj: Seznanjanje in razvijanje zdravega načina življenja, prehranjevanja ter ohranjanje telesne kondicije in krepitev zdravja.

V okviru te prednostne naloge bomo pozornost usmerili v:

 • Spoznavali sebe in svoje telo, skrbeli za osebno higieno in čistočo prostorov, ki jih uporabljamo.
 • Gibali tako v prostoru, kot na prostem. Poskrbeli bomo, da bo čim več gibanja na prostem, v naravi (gozd, travnik…).
 • Skrbeli za sadovnjak, in vrtiček, ter poskrbeli, da plodove zaužijemo.
 • Spoznavali različno in raznoliko prehrano, ter pridobivali  navade zdravega načina življenja.
 • Varovali sebe in druge, da ne pride do poškodb.
 • Spoznavanje kaj potrebujemo sami in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.
 • Pridobivanje izkušenj kako sami vplivamo na naravo, kako lahko prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Spoznavanje različne prehrane in pridobivanje navad zdravega prehranjevanja.
 • Spoznavanje, kako se lahko varujemo pred poškodbami in škodljivimi snovmi.
 • Spoznavanje, da na naše zdravje vpliva okolje in mi sami.
 • Raziskovanje in spoznavanje svojega telesa in funkcije delov telesa.
 • Spoznavanje varnostnih ukrepov pri gibanju in ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

 

Zdravje vseh nas odraslih in otrok v vrtcu je odvisno od zdravega načina življenja, skrbi zase, za druge in za okolje. Preko dejavnosti iz različnih področij bomo spoznavali kaj lahko sami storimo k dobremu počutju nas samih in ljudi okoli nas.

S spodbujanjem samostojnosti, pozitivne samopodobe in socialnih veščin bomo vsi zaposleni z otroki skrbeli za prijetno počutje. V naravi in notri bomo nudili možnosti, da prisluhnemo drug drugemu, sami sebi in zvokom v naravi. Otrokom želimo nuditi izkušnje za umiritev, sproščanje in ustvarjalno delo. Otroci, ki jim okolje pomaga v razvoju pokažejo čudovite sposobnosti, so srečni in sočutni do drugih. Opazujejo, poslušajo, pripovedujejo kaj drugi počnejo in tudi sami sodelujejo v pogovoru o tem kaj že znajo in zmorejo.

Majhni otroci tudi prevzemajo odnos odraslih, vzgojiteljev in staršev do narave in do samega sebe. Z lastnim zgledom bomo otroke navajali na varno in spoštljivo ravnanje – varno zanj in za druge. Zaposleni v vrtcu bomo raziskovali, postavljali vprašanja, z otroki delili svoje občutke in se odzivali na njihova razpoloženja. Z dejavnostmi iz kurikula bomo otroke spodbujali k spoznavanju sebe, svojega telesa in zmožnostih. Ob tem jih bomo navajali na dejavno skrb za svoje zdravje in varovanje pred poškodbami. Izkušnje o manjših, vidnih  in nevidnih bitij bomo povezovali z razmišljanjem o higieni rok in zob, pri tem pa pazili, da se ne razvije strah pred temi bitji.

S spoznavanjem sebe, otrok preučuje svoje telo in njegovo delovanje (ko je preučuje, kako mu oči, nos in roke pomagajo, da najde sebe in prinese hrano v usta). Doživlja posamezno čutilo (posluša, voha, gleda, ..) in ga spoznava v funkciji telesa (čutila ga posvarijo pred nevarnostjo). Več aktivnosti bomo namenili preventivi na različnih področjih, za strokovne delavke pa bomo pripravili izobraževanja iz prve pomoči otroku in se učili prepoznavati različne bolezenske in urgentne situacije.