Plačilo vrtca

Obrazci za plačilo oskrbnine

Vloga za znižano plačilo vrtca – oddati na pristojnem Centru za socialno delo

Vloga za zdravstveno rezervacijo – oddati na Občini Škofja Loka

Obrazec za direktno bremenitev – trajnik (prosimo priložite kopijo plačilne kartice)

Odsotnost otroka v času poletnih počitnic

 

Plačilo vrtca – cenik

Cenik programov predšolske vzgoje (cena velja od 01. 06. 2017 dalje):

  • 1. starostno obdobje – oddelki od 1 do 3 leta 487,21 EUR
  • 2. starostno obdobje – oddelki od 3 do 6 leta 348,82 EUR
  • Kombinirani oddelek 370,72 EUR
  • Oddelek 3-4 leta 370,72 EUR
  • Razvojni oddelek 876,91 EUR

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok. Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa, kot velja za druge, enako stare otroke.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Škofja Loka

Ceno programov sprejema in objavlja Občina Škofja Loka.

Cena programov ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Starši plačajo največ 77 % cene programa, ker 23 % k ceni prispevajo občine vsem staršem otrok.

Če starši  vložijo   vlogo za znižano plačilo vrtca (na pristojnem centru za socialno delo), je njihov prispevek k ceni programa lahko tudi nižji, v skladu z izdano odločbo. V tem primeru lahko starši plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % cene. Z odločbo centra za socialno delo pa so lahko  plačila  tudi oproščeni.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev  zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi) od 2,25 EUR naprej.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Orientacijska lestvica za določitev plačil staršev

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dohodkovni
razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v %
od cene programa
1 do 18% /
2 nad 18% do 30% 10%
3 nad 36% do 42% 20%
4 nad 30% do 36% 30%
5 nad 42% do 53% 35%
6 nad 53% do 64% 43%
7 nad 64% do 82% 53%
8 nad 82% do 99% 66%
9 nad 99% 77%

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega  otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo  pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca med 1.12. in 31.12. tekočega leta, znižanje pa se uveljavi s 1.1. prihodnjega leta.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Upoštevaje poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 15 dni prej.