Informacije

Vrtec Škofja Loka vloge za vpis otroka sprejema preko celega leta.  Otroke sprejemamo v primeru, da so na razpolago ustrezna prosta mesta.

V nasprotnem primeru se vodi evidenca čakajočih na vstop, glede na število točk (Kriteriji zastavljeni v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, Ur. L. RS, št. 14/11) in letnik rojstva otroka.

Vpisnica za šolsko leto 2018/2019

Enkrat letno vrtec razpiše redni vpis z možnostjo vstopa  1. septembra v tekočem letu. Prednost pri vstopu v vrtec s 1. 9. imajo tisti, ki so vpisnico oddali v razpisanem roku. V vrtec sprejemamo otroke, ki s 1. 9. dopolnijo enajst mesecev oz. po zaključku dopusta za varstvo in nego  otroka matere oz. očeta.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

V času rednega vpisa, od 5. do 9. marca se je v Vrtec Škofja Loka vpisalo 348 otrok. Vse vloge je obravnavala komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih, enotah in programih. Z organizacijo oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več novincev, 125 otrok pa je trenutno vključenih na čakalni seznam. Kot preteklih letih pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi otroke sprejemali tudi naknadno.

VSE STARŠE SPREJETIH OTROK, KI STE SE ODLOČILI, DA SVOJEGA OTROKA LETOS NE BOSTE VKLJUČILI V NAŠ VRTEC, PROSIMO, DA NAM TO ČIM PREJ PISNO SPOROČITE. S tem boste izkazali odgovornost in solidarnost s starši otrok, vključenih na čakalni seznam, ki prav tako potrebujejo varstvo za svojega otroka.

V enotah Reteče, Bukovica, Pedenjped in Rožle je premalo prostora, da bi lahko ugodili vsem željam staršev. Veliko otrok, ki imajo zadostno število točk za sprejem v vrtec, je razporejenih v druge enote vrtca. Pri izbiri enote imajo prednost otroci, katerih sorojenci so že vključeni v enoto in otroci, ki se vključujejo zadnje leto pred šolo. Ostali otroci se razporedijo glede na prednostni seznam za sprejem v vrtec.

V primeru, da se ustrezna prosta mesta sprostijo naknadno, bomo v vrtcu otroke razporedili v želeno enoto, v skladu s prednostnim vrstnim redom. ZA OTROKE, KI NISO BILI SPREJETI V ENOTO NAVEDENO NA VLOGI ZA VPIS, NI POTREBNO ODDAJATI VLOGE ALI PROŠNJE ZA PREMESTITEV.

 

Vloge oddane po rednem roku vrtec obravnava le v primeru, ko so v vrtcu ustrezna prosta mesta in so vključeni vsi otroci iz rednega čakalnega seznama.

VEČ INFORMACIJ

Informacije za starše – potek vpisa in priprava na vstop v vrtec.

 

V primeru, da želite otroka, ki je že vključen v vrtec Škofja Loka, premestiti v drugo enoto, morate najkasneje do 9. 3. 2018 oddati pisno vlogo za premestitev. Obrazce lahko oddate v enoti, kjer imate že vključenega otroka. Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom. Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. Starši boste o možnosti pravočasno pisno obveščeni.

 

Prvi dan vstopa v vrtec mora imeti otrok zdravniško potrdilo pediatra, o zdravstvenem stanju otroka in opravljenih cepljenjih. V kolikor ima vaš otrok s strani zdravnika predpisano dieto, je potrebno priložiti tudi izpolnjen obrazec za dietno prehrano.

 

V primeru, da otroka želite iz vrtca izpisati, morate to storiti petnajst dni pred želenim izstopom, na posebnem obrazcu: izpisnica za šolsko leto 2017/18.

 

Otroke tekom šolskega leta sprejemamo v primeru prostih mest. Informacije o prostih mestih na povezavi: prosta mesta v Vrtcu Škofja Loka.

Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v
Vrtec Škofja Loka

V letu 2016 je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2016).

V skladu s spremembami pravilnika ob vpisu za šolsko leto 2017/2018 veljajo novi kriteriji za določitev točk in prednostnega vrstnega reda:

Kriterij

Število točk

1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka. 30
2. Oba starša sta zaposlena.

V primeru enostarševske družine je zaposlen eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom.

15
3. Eden od staršev je zaposlen, drugi pa je dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.

V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.

10
4. Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije (primer: dlje trajajoča bolezen ali invalidnost v družini, posebne socialne razmere). Starši dokazujejo razloge s potrdili ustreznih institucij. 10
5. Otrok je v času vpisa uvrščen na čakalni seznam za sprejem v vrtec, v primeru, da je bil:

  • vpisan v rednem roku vpisa;
  • vpisan tekom šolskega leta in na dan 1. 9. v preteklem letu ni izpolnil starostnega pogoja za vstop v vrtec.
8
6. Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok. 5
7. Družina ima več vzdrževanih otrok:

4 otroci ali več

3 otroci

2 otroka

 

6

5

4

8. Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo. 5